ოზონდამშლელი ნივთიერებები

„ოზონის შრის დამშლელ ნივთიერებათა შესახებ“ მონრეალის 1987 წლის ოქმის A, B, C და E დანართებით განსაზღვრული ოზონდამშლელი ნივთიერებები და მათი ნარევები                        (A და B დანართები)

სისტემატური დასახელება ქიმიური

ფორმულა

დასახელება მონრეალის ოქმის მიხედვით (ინგლისურ ენაზე) საიმპორტო კოდი ჰარმონიზებული

სისტემით

გადაწყვეტილება
         
1. ტრიქლორფტორმეთანი CFCl3     CFC-11 2903 77 აკრძალული
2. დიქლორდიფტორმეთანი CF2Cl2     CFC-12 2903 77 აკრძალული
3. ტრიქლორტრიფტორეთანი C2F3Cl3    CFC-113 2903 77 აკრძალული
4. დიქლორტეტრაფტორეთანი C2F4Cl2   CFC-114 2903 77 აკრძალული
5. ქლორპენტაფტორეთანი C2F5Cl    CFC-115 2903 77 აკრძალული
6. ქლორბრომდიფტორმეთანი CBrClF2   Halon-1211 2903 76 აკრძალული
7. ბრომტრიფტორმეთანი CBrF3  Halon-1301 2903 76 აკრძალული
8. დიბრომტეტრაფტორეთანი C2Br2F4  Halon-2402 2903 76 აკრძალული
9. ქლორტრიფტორმეთანი CF3Cl   CFC-13 2903 77 აკრძალული
10. პენტაქლორფტორეთანი C2FCl5  CFC-111 2903 77 აკრძალული
11. ტეტრაქლორდიფტორეთანი C2F2Cl4   CFC-112 2903 77 აკრძალული
12. ჰეპტაქლორფტორპროპანი C3FCl7   CFC-211 2903 77 აკრძალული
13.ჰექსაქლორდიფტორპროპანი C3F2Cl6  CFC-212 2903 77 აკრძალული
14. პენტაქლორტრიფტორპროპანი C3F3Cl5  CFC-213 2903 77 აკრძალული
15. ტეტრაქლორტეტრაფ-

ტორპროპანი

C3F4Cl4   CFC-214 2903 77 აკრძალული
16. ტრიქლორპენტაფტორპროპანი C3F5Cl3  CFC-215 2903 77 აკრძალული
17. იქლორჰექსაფტორპროპანი C3F6Cl2   CFC-216 2903 77 აკრძალული
18. ქლორჰეპტაფტორპროპანი C3F7Cl  CFC-217 2903 77 აკრძალული
19. ტეტრაქლორმეთანი CCl4  CTC 2903 14 აკრძალული
20. 1,1,1-ტრიქლორეთანი C2H3CI3  TCA, MCF 2903 19 აკრძალული

 

(C დანართი)

 

   სისტემატური დასახელება    ქიმიური

ფორმულა

დასახელება მონრეალის ოქმის მიხედვით (ინგლისურ ენაზე) საიმპორტო კოდი ჰარმონიზებული

სისტემით

გადაწყვეტილება
1. დიქლორფტორმეთანი CHFCl2 HCFC-21 2903 79   აკრძალული
2. წყალბადქლორფტორნახშირბადი CHF2Cl HCFC-22 2903   71 კვოტირებული
3. ქლორფტორმეთანი CH2FCl HCFC-31 2903   79 აკრძალული
4. ტეტრაქლორფტორეთანები C2HFCl4 HCFC-121(3) 2903   79 აკრძალული
5. ტრიქლორდიფტორეთანები C2HF2Cl3 HCFC-122(3) 2903   79 აკრძალული
6. დიქლორტრიფთროეთანები C2HF3Cl2 HCFC-123 2903   72 აკრძალული
7. 2,2-დიქლორ-1,1,1-ტრიფტორეთანი CHCl2CF3 HCFC-123 2903   79 აკრძალული
8. ქლორტეტრაფტორეთანები C2HF4Cl HCFC-124 2903   79 აკრძალული
9. 2-ქლორ-1,1,1,2-ტეტრაფტორეთანი CHFClCF3 HCFC-124(3) 2903   79 აკრძალული
10. ტრიქლორფტორეთანები C2H2FCl3 HCFC-131 2903   79 აკრძალული
11. დიქლორდიფტორეთანები C2H2F2Cl2 HCFC-132 2903   79 აკრძალული
12. ქლორტრიფტორეთანები C2H2F3Cl HCFC-133 2903   79 აკრძალული
13. დიქლორფტორეთანები C2H3FCl2 HCFC-141 2903   73 აკრძალული
14. 1,1-დიქლორ-1-ფტორეთანი CH3CFCl2 HCFC-141b(3) 2903   73 აკრძალული
15. ქლორდიფტორეთანები C2H3F2Cl HCFC-142 2903   74 აკრძალული
16. 1-ქლორ-1,1-დიფტორეთანი CH3CF2Cl HCFC-142b 2903   74 აკრძალული
17. ქლორფტორეთანები C2H4FCl HCFC-151 2903   79 აკრძალული
18. ჰექსაქლორფტორპროპანები C3HFCl6 HCFC-221 2903   79 აკრძალული
19. პენტაქლორდიფტორპროპანები C3HF2Cl5 HCFC-222 2903   79 აკრძალული
20. ტეტრაქლორტრიფტორპროპანები C3HF3Cl4 HCFC-223 2903   79 აკრძალული
21. ტრიქლორტეტრაფტორპროპანები C3HF4Cl3 HCFC-224 2903   79 აკრძალული
22. დიქლორპენტაფტორპროპანები C3HF5Cl2 HCFC-225 2903   75 აკრძალული
23. 1,1-დიქლორ-2,2,3,3,3-

პენტაფტორპროპანი

CF3CF2CHCl2 HCFC-225ca(3) 2903   75 აკრძალული
24. 1,3-დიქლორ-1,2,2,3,3-

პენტაფტორპროპანი

CF2ClCF2CHClF HCFC-225cb(3) 2903   75 აკრძალული
25. ქლორჰექსაფტორპროპანები C3HF6Cl HCFC-226 2903   79 აკრძალული
26. პენტაქლორფტორპროპანები C3H2FCl5 HCFC-231 2903   79 აკრძალული
27. ტეტრაქლორდიფტორპროპანები C3H2F2Cl4 HCFC-232 2903   79 აკრძალული
28. ტრიქლორტრიფტორპროპანები C3H2F3Cl3 HCFC-233 2903   79 აკრძალული
29. დიქლორტეტრაფტორ პროპანები C3H2F4Cl2 HCFC-234 2903   79 აკრძალული
30. ქლორპენტაფტორპროპანები C3H2F5Cl HCFC-235 2903   79 აკრძალული
31. ტეტრაქლროფტორპროპანები C3H3FCl4 HCFC-241 2903   79 აკრძალული
32. ტრიქლორდიფტორპროპანები C3H3F2 Cl3 HCFC-242 2903   79 აკრძალული
33. დიქლორტრიფტორპროპანები C3H3F3 Cl2 HCFC-243 2903   79 აკრძალული
34. ქლორტეტრაფტორპროპანები C3H3F4 Cl HCFC-244 2903   79 აკრძალული
35. ტრიქლორტეტრაფტორპროპანები C3H4F Cl3 HCFC-251 2903   79 აკრძალული
36. დიქლორდიფტორპროპანები C3H4F2 Cl2 HCFC-252 2903   79 აკრძალული
37. ქლორტრიფტორპროპანები C3H4F3 Cl HCFC-253 2903   79 აკრძალული
38. დიქლორფტორპროპანები C3H5F Cl2 HCFC-261 2903   79 აკრძალული
39. ქლორდიფტორპროპანები C3H5F2 Cl HCFC-262 2903   79 აკრძალული
40. ქლორფტორპროპანები C3H6F Cl HCFC-271 2903   79 აკრძალული
41. დიბრომფტორმეთანი CHFBr2   2903   79 აკრძალული
42. ბრომოდიფტორომეთანი CHF2Br HBFC-22B1 2903   79 აკრძალული
43. ფტორბრომმეთანი CH2FBr   2903   79 აკრძალული
44. ტეტრაბრომფტორმეთანი C2HFBr4   2903   79 აკრძალული
45. ტეტრაბრომდიფტორეთანი C2HF2Br3   2903   79 აკრძალული
46. დიბრომტრიფტორეთანი C2HF3Br2   2903   79 აკრძალული
47. ტეტრაფტორბრომეთანი C2HF4Br   2903   79 აკრძალული
48. ტეტრაბრომფტორეთანი C2H2FBr3   2903   79 აკრძალული
49. დიბრომდიფტორეთანი C2H2F2Br2   2903   79 აკრძალული
50. ტრიფტორბრომეთანი C2H2F3Br   2903   79 აკრძალული
51. დიბრომფტორეთანი C2H3FBr2   2903   79 აკრძალული
52. ბრომდიფტორეთანი C2H3F2Br   2903   79 აკრძალული
53. ბრომფტორეთანი C2H4FBr   2903   79 აკრძალული
54. ჰექსაბრომფტორპროპანი C3HFBr6   2903   79 აკრძალული
55. პენტაბრომდიფტორპროპანი C3HF2Br5   2903   79 აკრძალული
56. ტეტრაბრომტრიფტორპროპანი C3HF3Br4   2903   79 აკრძალული
57. ტრიბრომტეტრაფტორპროპანი C3HF4Br3   2903   79 აკრძალული
58. დიბრომპენტაფტორპროპანი C3HF5Br2   2903   79 აკრძალული
59. ჰექსაფტორბრომპროპანი C3HF6Br   2903   79 აკრძალული
60. პენტაბრომფტორპროპანი C3H2FBr5   2903   79 აკრძალული
61. ტეტრაბრომდიფტორპროპანი C3H2F2Br4   2903   79 აკრძალული
62. ტრიბრომტრიფტორპროპანი C3H2F3Br3   2903   79 აკრძალული
63. დიბრომტეტრაფტორპროპანი C3H2F4Br2   2903   79 აკრძალული
64. პენტაფტორბრომპროპანი C3H2F5Br   2903   79 აკრძალული
65. ტეტრაბრომფტორპროპანი C3H3FBr4   2903   79 აკრძალული
66. ტრიბრომდიფტორპროპანი C3H3F2Br3   2903   79 აკრძალული
67. დიბრომტრიფტორპროპანი C3H3F3Br2   2903   79 აკრძალული
68. ტეტრაფტორბრომპროპანი C3H3F4Br   2903   79 აკრძალული
69. ტრიბრომფტორპროპანი C3H4FBr3   2903   79 აკრძალული
70. დიბრომდიფტორპროპანი C3H4F2Br2   2903   79 აკრძალული
71. ტრიფტორბრომპროპანი C3H4F3Br   2903   79 აკრძალული
72. დიბრომფტორპროპანი C3H5FBr2   2903   79 აკრძალული
73. დიფტორბრომპროპანი C3H5F2Br   2903   79 აკრძალული
74. ბრომფტორპროპანი C3H6FBr   2903   79 აკრძალული
75. ბრომქლორმეთანი CH2BrCl   2903 79 აკრძალული

 

(E დანართი)

   სისტემატური დასახელება    ქიმიური

ფორმულა

დასახელება მონრეალის ოქმის მიხედვით (ინგლისურ ენაზე) საიმპორტო კოდი ჰარმონიზებული

სისტემით

გადაწყვეტილება
მეთილბრომიდი CH3Br   2903 39 11 მხოლოდ საკარანტინო და გადაზიდვის წინა მოხმარების მიზნებისთვის.